maandag 1 september 2014

Brief aan het Watersportverbond

Aan: KNWV-Watersportverbond
        Wattbaan 31-39
         3439 ML Nieuwegein
         T.a.v. de heer Bart van Breemen


Kamperland, 30 augustus 2014Geachte heer Van Breemen, beste Bart,

Vorig jaar zijn er gesprekken geweest tussen u en de voorzitter van DACA, Jan Groot,waarbij van gedachten is gewisseld over de mogelijkheden om de officiële wedstrijden van de A-catamaran klasse onder de auspiciën van het Watersportverbond te organiseren. Toen is tussen het Watersportverbond en DACA afgesproken dat 2014 als een overgangsjaar zou gelden. De DACA leden zouden dit jaar nog niet de kosten van een meetbrief en wedstrijdlicentie aan het Verbond hoeven te betalen. Slechts bij de wedstrijden NSR en ONK werd van de zeilers verwacht dat ze eenevenementslicentie zouden betalen.

Vorige week is bij catamaranclub Hellecat op het Haringvliet het ONK voor de A-catklasse door DACA georganiseerd en gezeild. Het was een groot succes, dankzijHellecat die de wedstrijdleiding heeft verzorgd.
Op de zaterdagavond hebben de leden en het bestuur van DACA de gebruikelijke vergadering van de klasse organisatie gehouden. Tijdens deze vergadering is de kwestie meetbrief/wedstrijdlicentie uitgebreid aan de orde geweest.
Het feit dat de vertegenwoordigers van het Verbond, Fettje en Jan Dirk,vrijdagochtend langs zijn geweest en na het innen van de gelden van de verplichte wedstrijdlicentie spoorslags zijn vertrokken, heeft het onder vele A-cat zeilers heersende beeld van het Watersportverbond alleszins bevestigd en niet echt de discussie op de vergadering in positieve zin beïnvloed.
Uiteindelijk is er door de leden besloten dat door het bestuur onderstaande vragen aan het Verbond worden gesteld en dat tijdens onze Jaarvergadering aanstaande winter naar gelang de antwoorden zal worden besloten welke koers de A-Klasse in 2015 jegens het Verbond zal gaan volgen.
Het bestuur van DACA stelt het op prijs als u onderstaande vragen puntsgewijs zou kunnen beantwoorden:

1.
Waarom betaalt een zeiler die lid is van een bij het Watersportsportverbond aangesloten vereniging zowel lidmaatschap via de vereniging als voor een wedstrijdlicentie?
2.
Blijft de wedstrijdlicentie nog bestaan en zo ja, blijft het tarief de komende jaren ongewijzigd?
3.
Waarom waren de medewerkers van het Verbond alleen aanwezig bij de inschrijving van de zeilers voor het ONK en vrijwel direct na het incasseren van de licentiegelden vertrokken? Waarom niet de tijd nemen om informatie aan de zeilers te geven over de activiteiten van het Verbond en bijvoorbeeld folders en ander informatiemateriaal achterlaten?
4.
Waarom moeten zeilverenigingen en zeilklassen zich telkens afvragen wat het Verbond voor een clubwedstrijdzeiler doet? Het is voor het bestuur van de DACA onbegrijpelijk dat het Verbond – naar onze mening – weinig tot niets doet om haar rol aan de (wedstrijd)zeilers duidelijk te maken. Zijn de rol en de activiteiten van het Verbond op het gebied van het clubzeilen zo moeilijk helder te maken dat het Verbond kennelijk niet in staat is vragen daarover afdoende te beantwoorden?
5.
Hoe vaak is een afvaardiging van het Verbond aanwezig bij vergaderingen van de klasse organisaties? Is het mogelijk dat een afvaardiging van het Verbondnaar de jaarvergadering van DACA (januari 2015) komt en aan onze leden de meerwaarde van het Verbond voor hen helder maakt?

Bij voorbaat veel dank voor uw inzet bij de beantwoording van de vragen van de leden van DACA en met vriendelijke groet,


Namens het bestuur van DACA,

Jan Groot vz.
Jo Valente secretaris    

1 opmerking:

Zoeken in deze blog