dinsdag 5 november 2013

Notulen bestuursvergadering DACA 20 oktober 2013


Verslag vergadering bestuur DACA 20 oktober 2013

Plaats : kantine Hellecat  14:00 uur

Aanwezig : Jan Groot - Voorzitter
                    Kees Krijger – website
                    Roeland Wentholt – wedstrijd commissaris
                    Jo Valente – secretaris

Afwezig:     Jos Koning – Penningmeester
Na de opening door de voorzitter, die Hellecat bedankt voor de gastvrijheid, zijn de volgende agendapunten aan de orde geweest:

1.     Introductie
Jan legt kort uit hoe hij ziet dat we de DACA in de komende jaren kunnen laten groeien:

Grootste kans om te groeien is via de vereniging waar A-cats liggen: Hellecat, Catclub Zeeland, Noordwijk en Muiderzand. We kunnen daar een klasse-evenement organiseren en het zou ook mooi zijn als we op iedere club een ‘ambassadeur’ kunnen aanstellen. Iemand die het leuk vindt om op zijn club de A-catkar te trekken. Als er een vereniging bijkomt, zoals misschien Lauwersmeer, kunnen we die zeker in de wedstrijdkalender betrekken. Wedstrijden op andere verenigingen organiseren heeft waarschijnlijk weinig effect op de groei van de klasse.

Een goede wedstrijdkalender is de ruggengraat voor het seizoen. Als we komend jaar 1 wedstrijd per maand organiseren en er voor zorgen dat we van elkaar weten dat 10-15 man hun boot op de trailer wil zetten en naar de wedstrijd komt, hebben we een veld en een aparte start. Jan zal een lijst opstellen met zeilers die willen komen (actie Jan Groot).

Om het niveau in de klasse te verhogen, kunnen we ‘clinics’ organiseren voor beginnende zeilers en open trainingen voor de wedstrijdzeilers. Aandacht geven aan nieuwelingen in de klasse is belangrijk om hen zo snel mogelijk op hun gemak te laten voelen.

Een goed werkende website met regelmatig nieuws is essentieel voor een goede externe communicatie.

2. Financiën:

DACA heeft 20 oktober 2013 26  betalende leden en zal derhalve aan IACA 260 euro overmaken als contributie van de landvereniging aan de wereldorganisatie.

Het bestuur hecht aan uitbreiding van het aantal leden en gaat daartoe stappen ondernemen met de eerder genoemde ambassadeurs.( actie Jan Groot).

DACA beschikt, door het beperkte aantal leden en de lage contributie, over beperkte middelen  waardoor de vereniging weinig ruimte heeft om activiteiten te ondernemen. Op de volgende algemene vergadering zal het bestuur met plannen voor de toekomst komen en ter realisatie daarvan aan de leden instemming vragen om de jaarlijkse lidmaatschapscontributie te mogen verhogen. Thans gaat het meeste geld naar het houden van een bankrekening bij de SNS bank (12x 10 euro) , naar de verplichte overdracht aan de IACA (26x10 euro) en naar de organisatie van het NK. Ruimte voor andere activiteiten is er niet. Essentieel wordt om voor elk evenement dat de DACA organiseert, ook een financiële bijdrage te vragen om zo financiële ruimte te creëren.

Het bestuur denkt aan het zoeken van sponsors voor de A-klasse, maar beseft dat DACA eerst iets moet presteren en laten zien, voordat het aantrekkelijk wordt voor sponsoren. Ook kunnen we onderzoeken of Belgische zeilers van de DACA lid willen worden (actie Kees Krijger)

De uitgifte van nieuwe zeilnummers ligt nu bij Piet Saarberg. Opvallend in de  klasse is dat vele zeilers hetzelfde zeilnummer aanhouden en hun boot kennelijk zonder zeilnummer verkopen. Het bestuur bespreekt of we aan zeilers een bijdrage kunnen  gaan vragen voor het mogen voeren van een NED nummer op hun zeilen. Welke regels hiervoor gelden, moet nog worden uitgezocht bij het KNWV ( actie Jo Valente). Het bestuur is van mening dat het uitgeven van A-cat NED zeilnummers een zaak van DACA zou moeten worden. De lijst ligt nu bij Piet Saarberg en Jo zal uitzoeken bij het KNWV en Piet of DACA deze rol kan overnemen (actie Jo Valente). Kees zal de lijst bij Piet opvragen en op de website publiceren. (actie Kees Krijger).

Jo Valente en Jos Koning gaan regelen  dat het adres van DACA bij de KvK wordt overgezet naar Kamperland. (actie Jo en Jos). Tevens worden bij de inschrijving de namen van de huidige bestuursleden opgenomen.

Het bestuur bespreekt het voornemen om de juridische status van de vereniging in een stichting te wijzigen ( actie Jo Valente). Dit voornemen zal worden voorgelegd aan de ALV in het voorjaar 2014, maar is eigenlijk alleen nodig bij het organiseren van een groot evenement zoals EK of WK.

Het bestuur is voornemens om na de WK in Nieuw-Zeeland een ALV te organiseren in maart 2014. Meer hierover later op de website van DACA.

3.     Wedstrijdkalender

De mogelijkheden voor de wedstrijdkalender worden besproken en het volgende is het huidige voorlopige voorstel. Dit moet met de diverse verenigingen nog worden besproken:

Nationale kalender:
• Mei 10-11: klasse-evenement Muiderzand (actie Roeland) ranking
• Juli: 12-13 klasse-evenement Vrouwenpolder-Catclub Zeeland ranking
• Augustus: 22-24: ONK Hellevoetsluis ranking
• September: 13-14 klasse-evenement Noordwijk ranking

Internationale kalender:
• Februari: 7-14 WK Takapuna Bay NZ
• Mei: 31-2 jun A-Cat International Regatta Gardameer Italië
• Juni: 21-28 EK Maubuisson – Bordeaux – Frankrijk
• Augustus: 14-17 German Nationals Berliner Yacht Club
• September: 26-28 British Nationals Rutland Water
De klasse evenementen en ONK zullen samen het jaarklassement 2014 vormen. Dit zal voor 2015 dus ook de rangschikking worden voor deelname aan EK en WK. Voor 2014 stelt Jo Valente bestuur voor een combinatie te maken tussen het ONK 2013 en het eerste klasse evenement in 2014 en zal een voorstel uitwerken (actie Jo). Overigens wordt niet verwacht dat er een limiet Nederlandse deelnemers voor de EK 2014 in Maubuisson (Fr) nodig zal zijn.

Kees Krijger zal via de site van de DACA aan de leden vragen of de voorkeur uitgaat naar 1 daagse of 2 daagse klasse evenementen (actie Kees).

Jan Groot zal met de KNWV contact opnemen over het verkrijgen van een wedstrijdlicentie voor de A-Cat wedstrijdzeilers. Thans is bekend dat enkel Piet Saarberg en Jo Valente over een dergelijke licentie beschikken. Het bestuur onderzoekt of het van  belang is dat alle zeilers die aan DACA wedstrijden  meedoen over een dergelijke licentie beschikken. Van belang is helder te krijgen wat de Bond kan betekenen voor de A-catters, zoals bijvoorbeeld  het verzorgen/faciliteren van trainingen voor A-cat zeilers. 

Er zijn geluiden dat de samenstellers van de “Texel handicap” van plan zijn de handicap van de A-cat te wijzigen. Het bestuur is het hiermee niet eens. Besloten wordt met de samenstellers van deze ranglijst in gesprek te gaan (actie Jo Valente).

Het organiseren van de clinics in april wordt als volgt verdeeld:
  • Jan regelt Muiderzand
  • Roeland regelt Hellecat

De wedstrijdtraining zal in mei plaatsvinden, hopelijk 2 weekenden. Dit jaar waren er goede ervaringen in Medemblik (actie Roeland).

4.     IACA 2014

De vragen van de IACA voorzitter:
- Wijziging rule 8,3- m.b.t. de centerboards
- Change IACVA consultation to allow e-mail voting
worden besproken. Het bestuur besluit dat m.b.t de vraag over de centreboards een consultatie van de leden moet plaatsvinden. Kees Krijger zal dit voor zijn rekening nemen.
Na afloop van de stemming door de leden zal Jan Groot de vz van de IACA het standpunt van Nederland laten weten.
Over “e-mail voting” is het bestuur van mening dat dit – in de huidige digitale tijd – noodzakelijk  is en gaat hiermee akkoord.

Jan Groot zal in Nieuw –Zeeland aanwezig zijn op het WK en daar DACA bij de wereldvergadering van de IACA vertegenwoordigen.

Over de vraag of tijdens Wereld- en Europese kampioenschappen 1 rustdag opgenomen moet worden is het bestuur unaniem van mening dat dit niet nodig is. Wel dat de laatste dag als spareday kan worden ingevuld, voor het geval dat het verplichte aantal wedstrijden niet is gehaald. (actie Jan Groot).5.     Externe communicatie

Besloten wordt dat het gmailaccount wordt stopgezet. Actie Jos Koning.

Het meerjarenplan (ontwerp Kees Krijger) is goedgekeurd en wordt op de site van DACA geplaatst.

Kees Krijger gaat ( met zijn leerlingen) een logo ontwerpen.

Kees zal via de website shirts e.d. aanbieden met het nieuwe DACA logo.

Kees en Roeland zullen via Facebook kijken of we de F18 zeilers  kunnen ‘liken’, om ze geïnteresseerd te krijgen.

DACA bestaat dit jaar 30 jaar maar helaas hebben we geen financiële mogelijkheden. Daarom wordt voorgesteld om een ALV te organiseren, waarin we dit zullen vieren.
Jo Valente belt met Piet Saarberg om “verhalen en foto’s uit de oude doos” te verzamelen.

Het voorstel is om de ALV het weekend na de WK te organiseren, zodat de Nederlandse deelnemers een korte presentatie kunnen geven. Ook zal Jan aan Mischa vragen of hij een presentatie over zijn Hydros project wil geven voor de Little Americas Cup (actie Jan). Een programma zou kunnen zijn:

16:00 welkom
16:30 presentatie WK en LAC
17:30 ALV
18:30 borrel en diner

Kees zal een inschrijving via de website doen en uitzoeken welke locatie het meest gunstig ligt aan de hand van de postcodes (actie Kees)

Voorzitter sluit de vergadering om 17:30 uur.          
               

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Zoeken in deze blog